ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszta utca, rendes ház” pályázat létrehozásáról szóló 19/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési Bizottságának 70/2022. (IV.21.) döntése alapján kiírt

 

 

„Tiszta utca, rendes ház 2022.”

pályázathoz

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében a jelen felhívás  meghirdetésekor 11.350.000,-Ft, azaz tizenegymillió-háromszázötvenezer forint díjazási keret áll rendelkezésre, amely a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére kerül odaítélésre, a lenti szempontok alapján történő értékelés során elért eredmény függvényében.

 

Pályázatot a VII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2.§ (1) bek.), nyújthatnak be, azonban a pályázatban összesen az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező vehet részt, az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező kerül értékelésre a pályázat együttműködési időtartama alatt. A pályázatok befogadása és érvényességének vizsgálata jelentkezési sorrendben történik. Nem nyújthat be pályázatot olyan társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet, amely az arra rögzített határidőig nem számolt el bármilyen korábbi önkormányzati pályázati támogatással.  

 

A pályázati eljárás lebonyolítója:                   Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája

A helyszíni ellenőrzést végzi:            Erzsébetváros Kft.[1]

A benyújtás határideje:                               2022. május 31. napja, a határidőn túl

            benyújtott pályázat érvénytelen.

Az együttműködés időszaka:                      2022. július 01.  – 2022. december 31.

Eredményhirdetés, díjak átadása:             2023. március 31. napjáig.

1. A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelyet az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíteni szíveskedjen.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen:

-A Hivatal Ügyfélszolgálatának újranyitott időszakában a személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: Tiszta utca rendes ház 2022. pályázat, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.

-A Hivatal Ügyfélszolgálatainak esetleges újrazárása időszakában:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: Tiszta utca rendes ház 2022. pályázat, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

·         hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap,

A jelentkezési adatlap Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatainak újranyitott időszakában az alábbi módokon szerezhetőek be: letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.

A jelentkezési adatlap a Hivatal Ügyfélszolgálatainak esetleges újrazárás időszakában az alábbi módokon szerezhető be: letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek a Hivatal Erzsébet krt. 6. sz. alatti épületének portáján az erre vonatkozó igény telefonos (06-1-462-3225) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően.

·         I. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat másolata (így például alapító okirat, vonatkozó közgyűlési döntés),

·         II. számú melléklet: opcionálisan vállalt többletmunkák (pl. graffiti mentesítés, járda havi két alkalomnál gyakoribb nagynyomású mosása, vizes takarítása, fasor többlet öntözése) felsorolást tartalmazó nyilatkozat,

·         III. számú melléklet a pályázó társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének pályázati részvételre vonatkozó döntéséről.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem tartalmazza a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, a társasházi képviseletet igazoló okiratot, közgyűlési döntést, illetve nem az előírt módon nyújtották be pl. e-mailen került benyújtásra, határidőn túl nyújtották be. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. A pályázat célja

A „Tiszta utca, rendes ház” pályázat keretein belül a lakóközösségek úgynevezett védnökségbe veszik a takarítási kötelezettségbe tartozó közterületet. A pályázati rendszer elsődleges célja a közterületek tisztán és gyommentesen tartása, emellett a lakóközösségek jogszabályi kötelezettségeinek tudatosítása, a jogszabályi minimum előírásokon túlmutató feladatok ellátása, valamint a kapcsolattartás erősítése az Önkormányzat és a lakóközösségek között a köztisztasági problémák hatékonyabb kezelése céljából. A pályázaton résztvevő lakóközösségek elvégzik a társasház előtti járda és zöldsáv, valamint útpadka rendszeres gyom, hulladék és síkosság-mentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kötelező feladatok –  havi rendszerességgel kerül értékelésre a 4. és 5. pontokban leírtak alapján

·         guruló szemét, eb ürülék összegyűjtése,

·         útpadka menti takarítás,

·         járda vizes takarítása legalább havi 2 alkalommal,

·         a járda, zöldsáv és útpadka gyom-mentesen tartása,

Nem kötelező, de bírálati előnyt jelentő szempontok - egyszeri pontszámmal értékelt feladatok:

·         graffiti- és matricamentesítés a ház falán, a ház előtt található oszlopokon,

·         zöldfelület, fasori sáv öntözése (adottságtól függő, amennyiben van ilyen),

·         egyedi felajánlás szerinti feladatok elvégzése, pl.: környezetkímélő, klórmentes, biológiailag lebomló szerek használatával havi két alkalomnál gyakoribb nagynyomású járdamosás, vizes takarítás.

4. Díjazás:

Az Erzsébetváros Kft. a pályázók által gondozásba, védnökségbe vett területet előre nem egyeztetett időpontokban rendszeresen ellenőrzi, valamint pontozza a terület tisztaságát az alábbi értékelési tábla alapján és az egyes helyszínek terheltségét figyelembe vevő súlyozó szorzószámok alkalmazásával. A pontozás eredményéről a résztvevőket havonta tájékoztatja. A pontozás alapján a pályázat együttműködési időszaka lezárultát követően a közterületek tisztaságáért legtöbbet tevő, legtöbb pontszámot elérő társasházakat, lakásszövetkezeteket az Önkormányzat pénzügyi adomány formájában díjazásban részesíti. A pályázat eredménye az Önkormányzat honlapján megjelenítésre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton, azaz ügyfélkapun illetve cégkapun keresztül, e-mailen vagy postai úton értesítést kapnak. A döntés alapján a díjazás összegéről – a pénzügyi teljesítés érdekében – a Társasház, Lakásszövetkezet és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata megállapodást köt.

 

5. Tiszta utca, rendes ház 2022. pályázat bírálati pontrendszer

Havi értékelés alkalmával adható pontok és szempontjai

A pályázati együttműködési időszak során havonta történik értékelés előre nem jelzett időpontban végzett helyszíni szemle alapján.

Szempont

Értékelés

pont

Tisztaság, gurulószemét-, kutyaürülék-mentesség

a járda nagyon szemetes és/vagy a járdán nagyon sok kutyaürülék van

-2

a járda szemetes és/vagy kutyaürülék van

-1

a járdán néhány eldobált szemét és/vagy kutyaürülék van

2

a járdán nincs szemét és nincs kutyaürülék

3

a járda szemétmentes, kutyaürülék mentes, tiszta nedves takarítás nyomai egyértelműen láthatóak

4

 

Egyes helyszínek terheltségét figyelembe vevő súlyozó szorzószámok

terheltség kategóriák

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén

súlyozó pontszámok

igen erősen terhelt

Király utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Dob utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Wesselényi utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Dohány utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Herzl Tivadar tér, Kazinczy utca, Akácfa utca, Madách Imre út, Nyár utca, Klauzál utca, Klauzál tér, Nagy Diófa utca, Bethlen Gábor utca (Thököly út—Péterfy utca közötti szakasz), Károly körút, Rákóczi út, Baross tér, Thököly út (Nefelejcs u. –Baross tér), Erzsébet körút, Kertész utca,  Holló utca,

2

erősen terhelt

Rumbach Sebestyén utca, Király utca (Erzsébet körút-Rottenbiller utca közötti szakasz), Síp utca, Kürt utca, Csányi utca, Asbóth utca, Jósika utca, Dob u. (Erzsébet körút – Rottenbiller utca közötti szakasz) Wesselényi utca (Erzsébet körút-Rottenbiller utca közötti szakasz) Dohány utca (Erzsébet körút- Rottenbiller utca), Kéthly Anna tér, Csengery utca, Vörösmarty utca, Szövetség utca, Almássy utca, Almássy tér, Alsó erdősor, Huszár utca, Izabella utca, Rózsa utca, Hutyra Ferenc utca, Rottenbiller utca, Lövölde tér, Damjanich u, Dembinszky utca, István utca, Péterfy Sándor utca, Bethlen Gábor utca (Péterfy utca – Damjanich utca közötti szakasz), Bethlen Gábor tér, Garay utca, Garay tér, Nefelejcs utca, Hernád utca, Murányi utca, Dózsa György út, Kis Diófa u, Madách Imre tér,

1,5

átlagosan terhelt

Barcsay utca, Munkás utca, Osváth utca, Tivadar utca, Rejtő Jenő utca, Hevesi Sándor tér, Rózsák tere, Peterdy utca, Százház utca, Jobbágy utca, Verseny utca, Sajó utca, Alpár utca, Bajza utca, Cserhát utca, Szinva utca, Hársfa utca, Barát utca, Marek József utca, Városligeti fasor,  Thököly út (Dózsa György út-Nefelejcs utca közötti szakasz)

1

Egyszeri pontszámok vállalt többletmunkára, pluszfeladatra

A pályázati együttműködési időszak végén az opcionálisan vállalt pluszfeladatokra adható, egyszeri többlet pontszámot jelentő szempontok és a vonatkozó pontszámok. A pályázó fényképes beszámolóval igazolja a pluszfeladat teljesítését, legkésőbb 2023. január 20. napjáig történő benyújtással.

Szempont

Értékelés

pont

nagynyomású járdamosás, vizes takarítás

a területen havi két alkalomnál rendszeresebb nagynyomású járdamosás vagy vizes takarítás történt

20

Zöldfelület, fa, fasor öntözése, gondozása

a területen zöldfelület szükség szerinti öntözése, gondozása

15

Grafiti- és matrica mentesítés

a ház falán, a ház előtti oszlopokon

10

 

A fényképes beszámoló benyújtása a pályázat benyújtásával megegyező módon történik.

 

 

Elvi díjazási táblázat az első 25 legjobban teljesítő Pályázó részére

 

elért pontszámok alapján eredményességi sorrend

Bruttó díj összege

1

754 000,-Ft

2

729 000,-Ft

3

704 000,-Ft

4

679 000,-Ft

5

654 000,-Ft

6

629 000,-Ft

7

604 000,-Ft

8

579 000,-Ft

9

554 000,-Ft

10

529 000,-Ft

11

504 000,-Ft

12

479 000,-Ft

13

454 000,-Ft

14

429 000,-Ft

15

404 000,-Ft

16

379 000,-Ft

17

354 000,-Ft

18

329 000,-Ft

19

304 000,-Ft

20

279 000,-Ft

21

254 000,-Ft

22

229 000,-Ft

23

204 000,-Ft

24

179 000,-Ft

25

154 000,-Ft

Összesen:

11 350 000,-Ft

A pénzbeli díjazás az elért pontszámok alapján felállított eredményességi sorrend szerint történik a sorrend számának megfelelő díjazási összeggel, függetlenül az együttműködési időszakban résztvevő pályázók számától. A fenti táblázatban rögzített díjazási összegek elvi összegek, amelyek változhatnak pl. esetleges holtverseny kialakulása esetén.

 

A bruttó díjazási összegeket a mindenkor hatályos Személyi jövedelemadó törvény szerinti adófizetési kötelezettség terheli (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról). Az adó összegét a bruttó díj összegéből Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata állapítja meg, azt levonja, befizeti és arról igazolást állít ki a díjazott társasház részére, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek az adókötelezettséget eredményező, a magánszemélynek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő bevallási kötelezettség szabályai szerint bevallást tesz.


6. További információk

A pályázatok bontását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi. Bontási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre az érvényes és érvénytelen pályázatok a benyújtás időpontja feltüntetésével. Az időrendben első 50 érvényes pályázatot benyújtó pályázó elektronikus úton – azaz ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül,- e-mailen vagy postai úton értesítést kap, hogy részt vesznek a pályázatban, számukra a helyszíni ellenőrzések és az együttműködési időszaki értékelések megkezdődnek.

A pályázókat a Városüzemeltetési Iroda 2022. június 30. napjáig értesíti az érvényesség, érvénytelenség, eredménytelenség (az első 50 érvényes pályázaton felül beérkezett pályázatok) tényéről.

Az Erzsébetváros Kft. feladatra kijelölt munkatársai havi egy alkalommal, a pályázók részére nem ismertetett időpontokban végzik a pályázatban részt vevő helyszínek ellenőrzését, helyszínenként havonta 2 db az egyes helyszínekre jellemző fényképet készítenek, az alábbi pontrendszer alapján pályázónként kitöltik havonta egy alkalommal az értékelési táblázatot, valamint az elért eredményről a pályázók részére és a Városüzemeltetési Iroda részére havi egy alkalommal tájékoztatást küldenek. Az Erzsébetváros Kft. feladatra kijelölt munkatársai a 2022. december hónapban történt helyszíni ellenőrzésüket követően, a döntés előkészítés körében a havi adatokat összesítve és a fényképeket beazonosítható módon csatolva megküldik az adatokat a Városüzemeltetési Iroda részére legkésőbb 2023. január 20. napjáig.

A Városüzemeltetési Iroda feldolgozza a legkésőbb 2023. január 20. napjáig benyújtásra kerülő az opcionálisan vállalt pluszfeladatokra adható fényképes beszámolókat, valamint a döntés érdekében előterjeszti a rendelkezésére álló adatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága részére.       

A díjazásra kerülő pályázóknak a megállapodás tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a megállapodás tervezet elfogadására, azaz aláírására. A pályázati díj átutalására a szerződéskötést követő 30. napon belül kerül sor.  

 

A pályázaton részt vevő társasház/lakásszövetkezet a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú Mellékletben található jelentkezési adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázat benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

A társasház/lakásszövetkezet pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázat eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa, Juhászné Farkas Matild a 06-1-462-3104 telefonszámon.

Budapest, 2022. áprilisFelhívás mellékletei, jelentkezési adatlap, megállapodás


VÜB határozat[1] Az Erzsébetváros Kft. (teljes név:  Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság) az Önkormányzat saját tulajdonában levő, a feladat elvégzésével megbízott cég