ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI KIÍRÁS

magasnyomású mosó berendezés beszerzésének támogatására

2022.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 211/2022. (IX. 21.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

magasnyomású mosó berendezés beszerzésének támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított forrás terhére.

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerület köztisztasági állapotának javítása.

 

Pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.).

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott a pályázati adatlapon rögzített pályázati költségvetés, (amely a beszerzésre tervezett magasnyomású mosó berendezés becsült költségét tartalmazza), illetve a megvalósítás után benyújtott, elfogadott kiadás összegének 100%-a, mely azonban nem haladhatja meg a 70.000,- Ft-ot.

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel. (A szállítási költség, hosszabbító, külön plusz tömlő nem támogatható.)

Pályázónként 1 db magasnyomású mosó berendezés beszerzése támogatható.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

 

·         személyesen vagy postai úton:

-          A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) hivatali időben. Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Hétfőnként 13:30-tól 18:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 16:30-ig. Péntekenként pedig 8:00 órától 12:00 óráig.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2022. évi magasnyomású mosó beszerzése pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Polgármesteri Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtható: a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2022. november 15. napja 24:00 óráig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-    kitöltött Pályázati Adatlap” (1. sz. melléklet)

·         közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat másolata,

·         a pályázó társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének pályázati részvételre vonatkozó döntése, és a döntésben rögzítve a tulajdonosi közösségi nyilatkozata, hogy a beszerzett magasnyomású mosó támogatásától számított 3 év hosszan, időjárástól függően, fagyveszély mentes időben, előreláthatóan március 16.-től - november 30. napjáig, legalább heti 2 alkalommal elvégzik/elvégeztetik a társasházi ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz vizes takarítását.

(a pályázat benyújtása és a vizes takarítás rendszeres elvégzése ügyében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti közgyűlési döntés szükséges), 

·         - A pályázati kiírás előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezés számla másolata, amennyiben sor került ilyen beszerzésre.

 

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

 

Hiánypótlási lehetőség nem biztosított a pályázat egyszerűsége miatt. 

 

 

Pályázat elbírálása, döntés

-          A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően. Az elbírálás folyamatosan történik a fedezet erejéig.

-          Az értékelés szempontjai, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget a beadott pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja:

A pályázatok benyújtási sorrendje.

Azonos benyújtási időpont esetén:

a) a pályázat pályázati adatlapon rögzített költségvetése értékében a pályázat kiírását megelőzően 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezés megléte és ennek a vonatkozó számla másolatával történő igazolása.

b) a tisztításra kerülő járdafelület területének nagysága.

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl.ügyfélkapun/cégkapun keresztüli beküldés helyett e-mailben került benyújtásra,

-       a pályázat hiányosan került benyújtásra, a pályázati adatlap hiányosan került kitöltésre, a pályázati dokumentumok nem teljeskörűen kerültek csatolásra.

 

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2022. december 31.

 

 

Jogorvoslat

 

A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2022. évi magasnyomású mosó beszerzése pályázat jogorvoslati kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Hétfőnként 13:30-tól 18:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 16:30-ig. Péntekenként pedig 8:00 órától 12:00 óráig.

A zárt borítékra kérjük ráírni: 2022. évi magasnyomású mosó beszerzése pályázat jogorvoslati kérelem.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

 

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Polgármesteri Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kitöltött felhatalmazó levél (ld. 2. sz. melléklet).

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számla és az alábbiakban leírt dokumentumok benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 3 hónap.

 

Az elszámolás módja:

Az eredeti számla hitelesített másolatának, a kifizetést igazoló bankszámlakivonat (pénztárbizonylat) hitelesített másolatának, a beszerzett magasnyomású mosóról fényképnek, a szerződés és a hozzájuk kapcsolódó árajánlat másolatoknak (amennyiben keletkeztek a beszerzés során), a beszerzett magasnyomású mosó berendezés a pályázati kiírás műszaki követelményének (legalább 100 bar nyomás, vagy az alacsonyabb nyomás alkalmazásának szükségessége indoklása) való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodára történő benyújtásával történik.

Az elszámolást a pályázat kiírása időpontja előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezések esetében is be kell nyújtani.

A megvásárolt magasnyomású mosó számlája/számlái a pályázat kiírását megelőző 6 hónapnál nem lehet(nek) korábbi keltezésűek. 

 

Az elszámolandó számlára rá kell vezetni: a ”2022. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzésére vonatkozó pályázat terhére elszámolva”.

 

Amennyiben a számlával igazolt, elfogadott költség összege kevesebb, mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a számlákkal igazolt, elfogadott költség összege. Amennyiben a számlával igazolt, elfogadott költség összege megegyezik vagy magasabb mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg összege.

 

A magasnyomású mosó berendezés költsége támogatható, nem támogatható a szállítási díj, hosszabbító, külön plusz tömlő, esetleges közbeszerzés költsége.

 

A támogatás átutalását megelőzően a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája munkatársa szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a beszerzett magasnyomású mosó berendezés meglétét. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Az elszámolás elfogadását követő 60 napon belül kerül folyósításra a pályázó részére a támogatás.

 

A Polgármesteri Hivatal  a támogatás összegének átutalásától számított legfeljebb 3 év hosszan utóellenőrzéseket (helyszíni ellenőrzéseket) végezhet szúrópróbaszerűen. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával megállapításra kerül, hogy a pályázó nem végzi legalább heti 2 alkalommal az ingatlanhoz kapcsolódó járdafelület vizes takarítását, elektronikusan vagy postai úton figyelmeztetésre kerül sor, a második figyelmeztetést követően, az érintett lakóközösségnek a kapott támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére. A kamat összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az Önkormányzat követelésének érvényesítését a 2. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél biztosítja.

A vizes takarítást kár okozás és veszélyhelyzet okozása nélkül, kellő körültekintéssel szükséges végezni, a körülményeknek és a járdaburkolat műszaki állapotának megfelelő nyomást választva. Fagyveszélyes időszakban vizes takarítás nem végezhető. Az esetleges károkozásért felel a pályázó. A járdatakarítás során vegyszermentes víz vagy szükség estén biológiailag lebomló, kutyákra és a környezetre ártalmatlan készítményt alkalmazható.

 

Amennyiben a pályázat nyertese az elszámolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb három hónappal történő meghosszabbítását.

·         E kérelem benyújtásának módja:

 

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2022. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf  formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

papír alapon, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Hétfőnként 13:30 tól 18:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 16:30-ig. Péntekenként pedig 8:00 órától 12:00 óráig.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-          A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre.

 

A támogatás összegének átutalását követő 3 évben jelen pályázatra a pályázó nem nyújthat be új pályázatot, amennyiben benyújtásra kerül, az érvénytelennek minősül.

 

Nyilvánosság

 

Támogatás felhasználása esetén a pályázó saját költségén, az ingatlanon jól látható helyen, A4-es méretben, táblát helyez ki a következő szöveggel: „A járdafelület vizes takarításához használt magasnyomású mosó berendezés beszerzésére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával került sor.” (Ezt a pályázónak legalább egy darab fényképpel kell igazolnia elszámoláskor.)

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.). Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Hétfőnként 13:30 tól 18:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 16:30-ig. Péntekenként pedig 8:00 órától 12:00 óráig.

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Juhászné Farkas Matild a +36-1-462-3104-es telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

 

Budapest, 2022.

 

                  Niedermüller Péter 

                    polgármester