ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaÁtmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás


A támogatás eseti jelleggel, átmeneti segélyként, vagy meghatározott időszakra rendszeres jelleggel létfenntartási támogatásként állapítható meg a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:  

 

a) egyedülálló személy esetében a 163 875 Ft-ot.

b) 2- 3 fős  család esetében a 131 100 Ft-ot.

c) 4 és több fős család esetében a 114 000 Ft-ot.

 

Létfenntartási támogatásként nyújtható a települési támogatás, amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

 

a) aktív korúak ellátása keretében egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti,

b) öregségi nyugdíjban vagy időskorúak járadékában, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,

c) rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban részesül,

d) gondnokolt személy,

e) egészségkárosodásának mértéke legalább 30%, de kevesebb, mint 50%.

 

Eseti jelleggel az alábbi többletkiadásokra igényelhető támogatás:

 

a) fűtőberendezés, vízmelegítő, hűtőgép, mosógép vagy főzőkészülék meghibásodása (amennyiben a készülékvásárlást/szerelést a kérelem benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi számlával igazolja a kérelmező);

b) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak

c) elsősorban a biztonságos lakhatást biztosító hátralékrendezése amennyiben a hátralék a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett)

d) előre fizető mérő felszerelése;

e) kikapcsolt mérőóra visszaállítása;

f) sérelmére elkövetett bűncselekmény (amennyiben a bűncselekményt a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül követték el);

g) egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi vizsgálat, szolgáltatás, készülék költsége;

h) kártevő irtás;

i) hosszantartó betegség (táppénz időszakára, amennyiben időtartama a 30 napot meghaladja és a kérelem előterjesztésére legkésőbb a keresőképessé válást követő 30 napon belül kerül sor) miatt létfenntartást veszélyeztető anyagi nehézségeik adódtak.

 

Eseti jelleggel megállapított települési támogatás tárgyévben egyazon indok alapján csak egyszer folyósítható, alkalmanként és családonként csak egy kérelmező számára állapítható meg.

 

Tárgyévben egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 142.500 Ft-ot nem haladja meg, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, a települési támogatás éves keretén túl, legfeljebb 150.000 Ft összegű települési támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki neki fel nem róható okból olyan, különösen méltánylást érdemlő esetnek tekinthető élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna. Ilyen élethelyzetnek tekintendő:

 

a) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála)

b) elemi kár,

c) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség

d) létfenntartását váratlanul befolyásoló egyéb ok.

 

Ha a kérelmező fogyatékkal élő személy vagy a kérelmező családjában fogyatékkal élő személy él a támogatás az a)-c) pontokban fel nem sorolt, különös méltánylást érdemlő esetben is megállapítható.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9.§