ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaAdatvédelmi Tájékoztató

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Erzsébetváros Önkormányzata, Adatkezelő)  sokrétű feladata teljesítése során szervezeti egységei, ügyfelei, látogatói, szerződő partnerei, a munkavállalók és önkéntesek, tehát az állampolgárok széles körének  személyes adatait  kezeli. Ezek az állampolgárok az adatkezelés érintett személyei.

Erzsébetváros Önkormányzata betartja  az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/689 Rendelete, a GDPR  és az ennek alapján módosított  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv) - rendelkezéseit, közzéteszi az Adatvédelmi Tájékoztatót, annak kinyomtatott példányát hozzáférhetővé teszi a hivatala portáján, hogy bárki számára elérhetők és megismerhetők legyenek Erzsébetváros Önkormányzata személyes adat kezelési  elvei, célja, jogalapjai, az érintettet megillető jogok és a  jogorvoslati lehetőségek.

Adatkezelő:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt.6.

Adatkezelési ügyekben képviseli: dr Tánczos Viktória

Telefon: +361 462 3354

Email: [email protected]

Adatvédelmi tisztviselő: dr Simó Veronika

Email: [email protected]

Honlap: www.erzsebetvaros.hu

1. Az adatkezelés célja, tárgyi hatálya, jellege

Az adatkezelést kizárólag meghatározott célból végezheti az Adatkezelő.  Az adatkezelés tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő  által ellátott feladatok során megvalósított minden olyan tevékenységre, folyamatra, eljárásra, amikor a GDPR 4. cikk 1. és 15. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

“személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A tárgyi hatály az Adatkezelő egészségügyi és szociális szolgáltatásaihoz kapcsolódóan egészségügyi adat kezelésére is.

“egészségügyi adat”: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

“közérdekű adat”: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy  ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

“érintett”: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható személy.

2. Az adatkezelési elveink

 

Erzsébetváros Önkormányzata  betartja a GDPR és az Infotv előírásban rögzített adatkezelési elveket, ezek közül a legfontosabbak a következők:

 • Tisztességes adatkezelés elve (jogszerűség, átláthatóság)
 • Szükségesség elve, minimalizálás és adattakarékosság elve
 • Adatminőség elve(pontosság)
 • Adatbiztonság elve

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adatot csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal szabad kezelni. A GDPR rendelkezése szerint a következő hat jogalapból legalább az egyik jogalapnak érvényesülnie kell a jogszerű adatkezeléshez:

 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ilyen például a papír alapú vagy online regisztráció, jelentkezés.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Ilyen például szerződő partnereink képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelése.
 • Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen például a munkajogi vagy számviteli jogszabályok betartásához szükséges adatkezelés.
 • Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ilyen például a megfigyelő kamera vagy egyéb biztonsági rendszer működtetése.
 • Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az Adatkezelő tevékenységét számos jogszabály irányítja ezen a téren, ez kötelező adatkezeléssel jár.
 • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen például a folyamatos kapcsolattartás az érintettel, az ügyfelekkel.


4. Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kaphat (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére személyes adatait az Adatkezelő töröli (a törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezheti (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezheti (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

5. Hova forduljon, ha a fenti jogait gyakorolni kívánja, vagy kérdése van?

 

 1. Keressen minket közvetlenül a fenti postai címen, telefonszámon, e- mailben vagy személyesen. Kérését a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 nap elteltével igyekszünk teljesíteni, az eljárásról  írásban tájékoztatást adunk.

 2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémájával közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz is   Az adatvédelmi tisztviselő olyan független személy, aki az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a megbízójának tanácsot ad, támogatást nyújt az érintett megkeresésével kapcsolatos eljárásban és kapcsolatot tart az adatvédelmi hatósággal.
  Adatvédelmi tisztviselő (DPO): dr Simó Veronika E-mail:[email protected]

 

 1. Amennyiben Ön az adatkezelésnél jogszabálysértést észlel, vagy kifogása van az adatkezeléssel kapcsolatos eljárást illetően, panasszal élhet az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.(NAIH) A NAIH elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax:+361 391-1410 E-mail: [email protected] URL: http://www.naih.hu

 

 1. Ön kártérítési igényt nyújthat be, és sérelem díjat is követelhet a bíróságon.

6. Az adatkezelés időtartama:

 

Az Ön személyes adatait csak a szükséges és törvény által előírt határidőig tároljuk, azt követően töröljük.

7. Adattovábbítás

 

Az érintettek személyes adatait a törvényi kötelezettségek teljesítését túlmenően harmadik félnek nem továbbítjuk, nem adjuk ki.

Adatbiztonság

Az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a rábízott személyes adatokat őrzött szerveren, biztonságos informatikai szabályok szigorú betartásával kezelje. 

A papír alapon tárolt személyes adatokat őrzött irodahelyiségben, zárt szekrényben tartjuk.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának része.

 

 

2020.07.                                                   Erzsébetváros Önkormányzata