ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaMÓDOSÍTOTT FELHÍVÁS

fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedési támogatásáról szóló 15/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, és

 

a)       a kérelem benyújtásakor 16. életévét betöltött középiskolai tanulónak, vagy

b)       nappali tagozaton, felsőfokú alapképzésben vagy mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanuló fiatalnak, amennyiben a kérelem benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

c)       egyedi elbírálás alapján a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanulónak, ha a kérelem benyújtásakor 28. életévét nem töltötte be és nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

 

egyéni közlekedési támogatást nyújt.

 

2.       Az Önkormányzat a jogosultsági feltételeknek megfelelő fiatalok egyéni közlekedéséhez az alábbiak szerint biztosít támogatást:

a)       B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez legfeljebb 40.000 Ft összegben

b)       kerékpár vásárláshoz legfeljebb 40.000 Ft összegben

c)       roller vásárlásához legfeljebb 25.000 Ft összegben

3.       A támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe, a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás vagy beszerzett eszköz számlával igazolt értéke. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a kérelmezővel vagy törvényes képviselőjével.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A juttatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

4. A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló/hallgató, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat az 5-6. pont tartalmazza.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2022. március 1. – 2022. november 2. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest Garay u. 5.), vagy a beadványok fogadására kihelyezett iratgyűjtő ládába történő elhelyezéssel lehet benyújtani.

5. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

5.1. A támogatás utófinanszírozás formájában vehető igénybe.

5.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)       középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített tanulói jogviszony igazolását

b)       25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását,

c)       a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

d)       a tanuló/hallgató lakcímkártyájának másolatát,

e)       az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló/hallgató, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás másolatát,

f)        a tanfolyamról a szerződő nevére kiállított számla másolatát,

g)       a vezetői engedély kérelmező által hitelesített másolatát.

5.3. Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

5.4. Amennyiben a tanuló a középiskola utolsó évfolyama alatt kezdi meg a gépjárművezetői tanfolyamot, a támogatás feltétele, hogy a tanuló a gépjárművezetői tanfolyam megkezdésekor rendelkezzen tanulói jogviszonnyal a 12. vagy 13. évfolyamon.

6.    Kerékpár vagy roller beszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

6.1.    A támogatás előfinanszírozás formájában nyújtja az önkormányzat

6.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)         középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített, tanulói jogviszony igazolását,

b)         25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását

c)         a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

d)       a tanuló/hallgató lakcímkártyájának másolatát.

6.3.    Használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

6.4.    A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a támogatásra való jogosultságot megállapító döntés napját követő hónap első napjától számított négy hónapig tart.

A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni, az elszámoláshoz csatolni kell:

a)       az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére szóló számla hitelesített másolatát,

b)       az eszközről készített fotót,

c)       a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad.

6.5.    Amennyiben a beszerzett eszköz értéke nem éri el a kapott támogatás összegét, a fel nem használt összeget az elszámolás benyújtásáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

6.6.    Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított két éven belül a beszerzett eszköz birtoklása legálisan megszűnik (pl. adásvétel, elajándékozás útján), ennek tényét az Önkormányzat részére be kell jelenteni és a támogatás összegét vissza kell fizetni. Amennyiben a birtoklás egyéb módon (pl. lopás) szűnik meg, a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot értesíteni kell, ez esetben a visszafizetési kötelezettség alól a szerződő mentesül.

 

7.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

8.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).