ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok támogatására

(SNI/BTM pályázat)

 

I.          A pályázat célja:

Azon kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek támogatása, akik számára az illetékes szakértői bizottság a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség tényét szakértői véleményben megállapította. A támogatás a szakértői bizottság véleményében javasolt fejlesztés, különleges gondozás keretében a nevelési-oktatási intézményben biztosított ellátás kiegészítését, bővítését célzó intézményben nyújtott szolgáltatás keretén kívül megvalósuló felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások költségének fedezésére fordítható.

A támogatás fejlesztő eszközök vásárlására nem fordítható.

 

II.            A pályázat benyújtására jogosult:

Budapest Főváros VII. kerületében érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben élő család, vagy gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő, 18. életévét betöltött szülő, törvényes képviselő, feltéve, ha a pályázat benyújtásakor a különleges bánásmódot igénylő gyermek érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik és a pályázat benyújtásának napján még nem töltötte be a 18. életévét, valamint a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az érvényes szociális vetítési alap 650 %-át (2023-ban a 185.250 Ft-ot).

A pályázat során felmerülő egyéb pályázati feltétel: A 2022. évben meghirdetett ugyanezen felhívásra sikeresen pályázott személy az elnyert pályázatban megjelölt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermekre való tekintettel jelen pályázati eljárás során kizárólag abban az esetben vehet részt, amennyiben a 2022. évben elnyert pályázati összeggel maradéktalanul elszámol.

 

1.         A pályázat alkalmazásában:

a)       sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

b)      beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az Nkt. 4. § 3. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek;

c)       gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik;

d)      pályázó: a szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő;   

e)       család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét betöltött szülő(k) és 16. életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek);

f)       egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

 

III.     A pályázat benyújtásának határideje:

 

2023. május 18. (csütörtök)

 

IV.    A pályázat benyújtásának módja, helye:

 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített, a felhívás mellékletét képező pályázati adatlap nyomtatványon, papír alapon egy példányban, a szükséges mellékletekkel együtt lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

§  Személyes benyújtás esetén:

                       Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodáinak valamelyikén

                                 (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., vagy 1076 Budapest, Garay u. 5.)

§  Postai úton történő benyújtás esetén postacím:

                        Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,     

                                                        1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

A pályázati adatlap és melléklete a www.erzsebetvaros.hu/pályázatok oldalról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálatokon átvehető.

 

V.       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

a)       kitöltött pályázati adatlap;

b)      a pályázati adatlap mellékletét képező összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról szóló nyilatkozat;

c)       a sajátos nevelési igényű, vagy a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekre vonatkozó, a pályázat időpontjában érvényes szakértői vélemény másolata;

d)      16. év feletti gyermek esetében tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása;

e)       jövedelemmel összefüggő igazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások.

A jövedelemigazolással összefüggésben benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható.

 

VI.    Támogatási feltételek:

1.    A támogatás formája: egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő.

2.    A támogatás felhasználásának időszaka: 2023. szeptember 1-től - 2024. február 15-ig.

 

VII.   A pályázati összeg felosztásának elvei:

1.    A pályázathoz önrész igazolása nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

2.    A pályázati keretösszeg: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott 3.000.000 Ft.

3.    Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 130 000 forint, azaz százharmincezer forint vissza nem térítendő támogatás.

4.    A támogatás felosztása jövedelmi helyzetre vonatkozó rászorultsági sorrendben az egy főre jutó jövedelem alapján, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik.

 

VIII.    A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés, elszámolás rendje:

1.    Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázat támogatható, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik a pályázatban megadott e-mail címre, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 8 napon belül van lehetőség.

2.    Amennyiben a szülő/törvényes képviselő több különleges bánásmódot igénylő gyermeket nevel, gyermekenként külön-külön szükséges a pályázatot benyújtani.

3.    Egy különleges bánásmódot igénylő gyermekre – családban élők esetében – kizárólag az egyik szülő nyújthat be pályázatot.

4.    A pályázatokról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A határidőn túl benyújtott, illetve a hiánypótlási kötelezettséget nem teljesítő (hiányosan benyújtott) pályázatokat a Bizottság elutasítja.

5.    A pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus úton kapnak értesítést a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 60 napon belül támogatási szerződést kötni. A támogatás folyósítására a sikeres pályázóval kötött támogatási szerződés teljes körű aláírását követő 30 napon belül kerül sor.

6.    A pályázó a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a támogatás felhasználását igazolni. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályaira a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók, mely szerint az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása, vagy a felhasználás meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

IX.              További információ, kapcsolattartás:

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy amennyiben gyermekük egyéni fejlesztéséhez szakembert keresnek, kérjük, ismerkedjenek meg a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház (Cím: 1074 Budapest, Dob u. 27.; web: www.varazsfejleszto.hu/; tel: 06-1/266-0485) tevékenységével, mely a megelőzés elvét szem előtt tartva nyújt olyan hiánypótló szolgáltatásokat, mely az Erzsébetvárosban élő sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok mindennapjait segítik.

 

Pályázati adatlap


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Tóth Tímeától kérhető a 06-1/462-3342 telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail címen.