ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) kiemelt feladatának tekinti a kerületben egészségügyi alapellátási feladatot ellátó háziorvosi szolgáltatók támogatását. Erre tekintettel Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított támogatási keret terhére a 2023. évben a kerületben egészségügyi alapellátási feladatokat végző háziorvosi, házi gyermekorvosi és az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók részére pályázatot ír ki az alapellátási tevékenységhez kapcsolódó rendelőhelyiség közüzemi- és helyiséghasználati díjának költségeihez való hozzájárulás céljából.

 

 

II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot kizárólag Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nyújthat be, amelynek tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

 

 

III. Pályázati korlátozások

 

1.      Valamennyi háziorvosi szolgáltató praxisonként egy pályázat benyújtására jogosult.

 

2.      Nem nyújtható támogatás annak a háziorvosi szolgáltatónak, amely a 2021-2022. évben nyújtott támogatással részben vagy egészben nem számolt el, vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

 

3.      Nem nyújtható támogatás annak a háziorvosi szolgáltatónak, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó pályázati adatlapot nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőben nem tett eleget.

 

 

 

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi, formai követelményei, érvényessége:

 

1.      A pályázatot kizárólag a felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani papír alapon egy példányban.

 

2.      A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

a)      társas vállalkozás esetén az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta hitelesített másolatát). Az eredeti példány legkésőbb szerződéskötéskor bemutatandó.

b)      a felhívás 2. számú melléklete szerinti pályázó által tett nyilatkozatot,

c)      a felhívás 3. számú melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozatot.

 

3.      Az érvényesség feltétele a szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, cégbélyegzővel ellátott pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása.

 

4.      A benyújtott pályázatok tartalmi felelősségért, az abban közölt adatok valódiságáért,
a szükséges mellékletek, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója a felelős.

 

5.      A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
A hiánypótlási felhívást a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 5 munkanap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

 

6.      A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)      határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)      az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, vagy

c)      a hiánypótlás határidőben nem került benyújtásra.

 

 

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja

 

1. A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 27. (csütörtök)

2. A pályázat benyújtásának helye és módja:

 

A pályázat papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban nyújtandó be az alábbi módok valamelyikén:

 

·         Postai úton:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Iroda

1076 Budapest, Garay utca 5. címre.

Postára adási határidő: 2023. április 27. (csütörtök).

A borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat”

·         Személyesen:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. 1. em./105. szoba)

 

VI. A rendelkezésre álló támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás

1.    Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében e célra 21 600 000 Ft áll rendelkezésre.

 

2.   Az elnyerhető támogatás felső határa a pályázatot benyújtó egészségügyi szolgáltató által ellátott praxisonként bruttó 400 000 Ft.

 

3.   A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.   A támogatás igénybevételéhez saját forrás biztosítása nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

 

 

VII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.    A támogatás összege a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült költségekre fordítható.

2.    A támogatás a felhívás 1. számú mellékletében szereplő, a pályázó háziorvosi szolgáltató egészségügyi alapellátási tevékenységéhez kapcsolódó rendelőhelyiség alábbi költségeire fordítható:

a)  felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében a közüzemi díjak (kizárólag a gázfogyasztás és a villamosenergia-fogyasztás költségének) finanszírozására;

bfogorvosi szolgáltatók esetében a helyiséghasználati díj (a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött szerződés alapján kiállított számlák) finanszírozására;

 

amely költség a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által kerül a háziorvosi szolgáltató részére továbbszámlázásra.

 

3.    A támogatás elszámolásának határideje: 2024. január 31.

 

 

VIII. A pályázat elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

 

1.   A beérkezett pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

 

2.   A pályázók a pályázat eredményéről a Bizottság ülését követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

3.   A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.


 

IX. Szerződéskötés, támogatás elszámolása

 

1.   A pályázat útján elnyert támogatással összefüggésben támogatási szerződés kerül megkötésre.

 

2.   A nyertes köteles az értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Amennyiben a szerződés aláírása határidőben nem történik meg, úgy azt a támogatásra jogosult részéről a támogatástól történő elállásnak tekintjük.  

 

3.   A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. Támogató a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a támogatás összegét.

 

Támogatott a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást írásban
2024. január 31-ig köteles személyesen
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. 1. em./105. szoba),
vagy
postai úton benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda 1076 Budapest, Garay utca 5. címre.
Postára adási határidő: 2024. január 31.

 

Az elszámolás pénzügyi beszámolóból áll, amelynek keretében:

 

-       A támogatott cél megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról az Ávr. 93.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal összesítőt kell csatolni.

-       A Támogatott kizárólag a támogatott cél megvalósításához kapcsolódó, a támogatási időszak alatt felmerült, és az elszámolási határidőig pénzügyileg kiegyenlített költségeket szerepeltetheti a beszámolóban.

-       Az elszámolás részeként csak azok a bizonylatok fogadhatóak el, amelyek a támogatott nevére és címére (székhely, telephely, bérlemény) kerültek kiállításra. Ha a bizonylaton a vevő címe és/vagy a felhasználási hely, fogyasztási hely címe eltér a támogatott székhelyétől, akkor igazolnia kell, hogy a bizonylaton feltüntetett cím hogyan kapcsolódik a működéséhez.

-       Támogatott köteles a pénzügyi elszámolás részeként, az összesítőben feltüntetett minden bizonylatról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített, az összesítő szerinti sorszámmal sorszámozott, másolatokat benyújtani.

-       Az elszámolásban szereplő eredeti bizonylatokat a megfelelő záradékkal kell ellátni: „……………… Ft összegben a ……………… számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” A záradékolás célja annak biztosítása, hogy a bizonylatot más elszámoláshoz nem használják fel.


 

Elektronikus számla elszámolása esetén a záradékolás a következők szerint fogadható el:

1)   a számla kiállítója a számla kibocsátásakor rávezeti a számlára a támogatási szerződés azonosító számát és az „elszámoló bizonylat” szöveget, vagy

2)   amennyiben a számla kiállítója nem záradékol, akkor a Támogatott nyilatkozatot köteles tenni az alábbiak szerint:

„Alulírott ……………… (hivatalos képviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozattal elektronikusan megküldött ……… sorszámú e-számla ………… Ft összegben/teljes összegben a ………… számú támogatási szerződés terhére lett elszámolva.”

A Támogatott képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozatot és az e-számlát elektronikus úton a [email protected] e-mail címre, valamint a nyilatkozat eredeti példányát papír alapon is szükséges megküldeni az elszámolás részeként.

 

-       A bizonylatok pénzügyi teljesítését igazolni kell.

A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok: készpénzben teljesített fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolata. Banki átutalás esetén bankszámlakivonat vagy a nyitó és záró egyenleget is tartalmazó internetes számlatörténet hitelesített másolata, vagy banki igazolás az átutalás teljesüléséről.

 

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik az általános forgalmi adó alanyiságáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jogosultságáról.

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött.

 

A pénzügyi elszámolás részeként csak olyan számla fogadható be, amely a támogatás felhasználásának időszakában (2023. január 1.– 2023. december 31.) keletkezett és a számlán lévő teljesítés dátum is ezen időszakba esik.

 

 

Amennyiben a Támogatott 2024. január 31-ig nem nyújtja be elszámolását vagy az elszámolás nem elfogadhatóan kerül benyújtásra, a Támogató a Támogatottat egyszeri alkalommal, 15 nap kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás teljes összegének, vagy a hiánypótlással érintett, el nem fogadott részének visszafizetését.

 

A teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezett háziorvosi szolgáltató két évig nem pályázhat önkormányzati támogatásra.

 

Jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

 

X. A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a www.erzsebetvaros.hu internetes oldalon, valamint az önkormányzati hirdetőtáblákon.

 

 

XI. További információk, kapcsolattartás

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán
Zsákné Bujdosó Laurától kérhető a 06-1/462-3380-as telefonszámon, valamint a
[email protected] e-mail címen.


Pályázati felhívás mellékletei a háziorvosi szolgáltatók 2023. évi támogatására